Framtiden inom tandvård är 3d-printing
Formlabs har svaret på hur man går från det analoga till det digitala arbetsflödetFramtiden inom dentalbranschen är oundvikligen digital 3d. Det som var dyrt, långsamt och oöverkomligt är nu snabbare, kostnadseffektivt och lättåtkomligt.

Med banbrytande digitala tekniker för avtryck, behandlingsplanering, design och 3D-utskrift håller 3D-tekniken sakta men säkert att förändra dentalindustrin i grunden. De traditionella arbetsflödena ersätts mer och mer av digitala arbetsflöden.

I grunden är det väldigt enkelt att ändra arbetsflödet från ett analogt till ett digitalt arbetsflöde. Antingen tillverkar man den dentala produkten på den egna kliniken eller så hittar man ett labb som jobbar digitalt. Innan den egna kliniken tar klivet mot det digitala arbetsflödet måste det göras en analys av behovet och sen är det bara att köpa en intraoral scanner och en 3D-printer och köra igång!

Användning av jiggar och fixturer på monteringslinjen

Form 3B är optimerad för biokompatibla material och godkänd för dentala applikationer.

Luis Pascoa

Med en intra-oral scanner blir proceduren behagligare och effektivare för såväl patient som vårdpersonal.


Det digitala arbetsflödet ger både bättre patientupplevelse och slutresultat


Inget patientfall liknar det andra, varje patients och alla behandlingar skiljer sig från varandra. Detta innebär att tandvården måste vara anpassat åt varje enskild patient samt att behandlare och patient träffas frekvent för att uppnå optimala resultat. Kvaliteten på behandlingarna är kraftigt beroende av kunskaperna hos tandläkare, tandsköterskor och tandtekniker. Med så många potentiella felkällor, från avtryck till slutbehandling, är det svårt att uppnå kostnadseffektiva och högkvalitativa slutresultat.

Med ett digitalt arbetsflöde krävs det mindre manuellt arbete och ger ett mer sömlöst arbete med färre kontaktpunkter och mindre tidsåtgång per moment. Samarbetet mellan de involverade  yrkesutövarna blir effektivare vilket ger ett bättre slutresultat.

Digitala verktyg förenklar kommunikationen mellan tandläkare och patient. Effektivare behandlingar och färre besök leder till mer kostnadseffektiv vård. Intra-oral skanning är  både snabbare och väsentligt bekvämare än vanliga avtryck. Nöjda patienter är mer benägna att återvända och rekommendera en klinik till andra patienter.

Digital tandvård innebär Tids- och kostnadsbesparingar

Digital verktyg minskar riskerna och osäkerheten som medföljer den mänskliga faktorn, samt att det även ger högre noggrannhet och precision i alla steg i arbetsflödet.

Digital scanning eliminerar många av de svårigheter som förknippas med att att ta traditionella avtryck och det ger tandtekniker exaktare data så att kan skapa bättre produkter. Dentala CAD-program ger visuella förutsättningar som liknar traditionella arbetsflöden men med den stora skillnaden att man kan automatisera många steg. Man kan lätt gå tillbaka i arbetsflödet och identifiera och rätta till misstag, utan att behöva ta flera avtryck eller behöva träffa patienten flera gånger.

Ett digitalt arbetsflöde förbättrar arbetet från diagnos till planering till behandling. Vid exempelvis implantatkirurgi kan man, med hjälp av CBCT (Cone Beam Compute Tomography), göra en  virtuell behandlingsplanering och lätt utforma exakta guideskenor, vilket leder till mindre invasiva behandlingar.

Det digitala arbetsflödet på kliniken och med tandteknikern.

I det traditionella arbetsflödet tar tandläkaren ett manuellt avtryck och postar det till en tandtekniker som skapar arbetsmodeller och tillverkar sedan den dentala produkten utefter modellen, och postar sedan tillbaka arbetet.

I det digitala arbetsflödet kan den dentala produkten tillverkas på själva kliniken. För komplexa dentala produkter kan man omedelbart skicka det digitala avtrycket fram och tillbaka mellan labb och klinik, för att kunna redigera och ändra designen eller ta nytt avtryck. Digital teknik förenklar arbetsflödet avsevärt vare sig produkten tillverkas på kliniken eller hos en tandtekniker. Det sparar tid och pengar för kliniken, labbet och patienten.

Genom att ta avtryck med en intra-oral scanner  minskar tiden i behandlingsstolen och arbetskraften kan läggas på annat. Materialkostnaderna minskar och behovet av att skicka avtryck till tandteknikern försvinner. Man kan få omedelbar feedback på sitt avtryck av en kollega eller en tandtekniker. Med en 3D-utskriven undkommer man tomrum, bubblor och bristningar som annars kan förekomma i gipsmodeller, vilket eliminerar behovet av att ta om avtryck.

Med hjälp av ett digitalt arbetsflöde och en 3D-printer kan tandläkare flytta en del av produktionen in till kliniken och producera arbetsmodeller, kirurgiska guider, bettskenor och andra applikationer direkt på plats.

digital dental 7

Genom att implementera 3D-teknik direkt på kliniken kan ledtiderna inom tandvården kortas ner avsevärt.

Arbetsflödet för digital tandvård

Arbetsflödet varierar något beroende på om du exempelvis ska utföra en implantatbehandling eller skapa en bettskena, men i stort sett är stegen detsamma. Processen kan även användas till att utforma studiemodeller, tandproteser och borrguider.

3D-printad jigg

Scanna

Precis som med ett traditionellt arbetsflöde börjar allt med patientens individuella anatomi. Med hjälp av intra-orala scanners tas digitala avtryck som kan analyseras.

Vid implantatkirurgi kompletteras den intra-orala datan med CBCT(Cone Beam Compute Tomography).

Ultimaker 3D-skrivare

Planera och utforma

Man överför sedan det digitala avtrycket till ett dentalt CAD-program och en behandling planeras.

De flesta CAD-program använder processer som liknar traditionella metoder och använder visuella gränssnitt med funktioner som är bekanta för behandlaren.

Ultimaker 3D-skrivare

Tillverka

Efter behandlingen har utformats kan modeller exporteras, antingen till en 3D-printer i den egna kliniken eller till en tandtekniker.

För att minimera uppstartskostnaden och effektivisera skrivarens användning kan flera jobb köras i samma utskrift.

Hur implementerar man ett digital arbetsflöde?

Första steget


Är att identifiera behovet och vilket 3D-system som är optimalt för din klinik. Behovet baseras på bland annat antalet patienter, vilka typer av behandlingar som kliniken vanligtvis hanterar och hur mycket som måste skötas externt.

Andra steget


Är att börja investera i digitala system med 3D-scanner och 3D-skrivare. Om behovet endast avser att minska tiden patienten spenderar på kliniken kan det vara en bra idé att börja med en 3D-scanner och hitta en tekniker som arbetar med 3D-skrivare.

Tredje steget


Utvärdera om behovet har förändrats, hur många behandlingar där tekniken har underlättat samt hur stora besparingar det lett till. Om du kan se  klara fördelar är det rimligt successivt övergå till ett helt digitalt arbetsflöde internt på kliniken.


FÖR OFFERT OCH MER INFO

För mer information om Formlabs dentala skrivare och material hänvisar vi till våra återförsäljare för dentala produkter.

Våra svenska återförsäljare är: Denthouse och Plandent